Semalt: Takyk Google Analitik Hasabatyny döretmek üçin 3 ädim

Käbir kompaniýalar traffigiň köpelýän döwrüni başdan geçirip bilerler, soň bolsa kem-kemden azalýar. Duýduryşy ýokarlandyryp biler, sebäbi ugrukdyryjy traffigiň hiç kim bolmagyny islemeýär. Şeýle-de bolsa, traffigiň peselmeginiň esasy sebäbi Google Analytics-iň hasabatlaryndan içerki traffigiň süzülmegi. Mundan başga-da, ugrukdyryjy spam üçin aýyrmak süzgüçini ulanmak traffigi hasam azaldar.

Ilki bilen, kompaniýalarda bir günde dürli kompýuterlerden web sahypasyna girýän köp işgär bar. Bu girişler, web sahypasynyň analitikasyna göni traffik hökmünde ýazylyp bilner. Bulardan başga-da, ugrukdyryjy spam şeýle bir giň ýaýrady welin, Google Analytics-de organiki gözleglerden we maglumatlary iň erbet usullardan öňe sürýär.

“Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Aleksandr Peresunko iki süzgüçiň ulanylmagynyň ýol maglumatlarynyň ep-esli azalmagyna sebäp bolup biljekdigini kepillendirýär. Muňa garamazdan, munuň görnüşi ýaly, kompaniýa hakykatdanam gaty gowy iş edip biler.

Google Analytics-de süzgüç döretmegiň ähmiýeti

Google Analytics-de ugrukdyryjy spamy görmek aňsat. Mysal üçin, häzirki wagtda web sahypasynda iki pikir bar bolsa: çig maglumatlar we süzülen görnüşler, birinde däl-de, beýlekisinde görünýän web sahypalary bar. “Google Analytics” -de süzgüçleri gowy ulanýan bolsaňyz, ugrukdyryjy spam ony diňe çig mallara öwürýär, ýöne süzülen görnüşe däl.

2015-nji we 2016-njy ýyllar aralygynda spam ugratmak gaty uly mesele boldy. Iň köp ejir çekenler kiçi telekeçilerdi, sebäbi baglanyşyk profilleri iri kompaniýalaryňky ýaly berk däldi. Netijede, ugrukdyryjy spam iň ýokary ugrukdyryjy analitik hasabatlaryny alyp biler.

Hasabat, hakyky manyda bolmasa-da, traffigiň köpelendigini ýazyp biler. Iberilýän spam trafiginiň bolmagynyň täsirlerinden biridir.

Adamlar ugrukdyryjy spam hakda näme bilýärler?

Iberilýän spam galp traffik ýa-da köpleriň arwah traffigi diýýän zady. Bu traffigiň çeşmesi, köplenç halatda bolmadyk kanuny saýtlardan ugrukdyryjy baglanyşyk hökmünde özüni gizleýär, bir maksat, Google Analytics hasabatlarynda peýda bolanda sahypanyň eýesini öz domenine basmak üçin aldamak. Google indi bu ýagdaýdan öňe geçdi we Google Analytics-de Bot süzgüç opsiýasyny, analitik hasabatlarynda ýüze çykýan belli bir spamyň ýok edilýändigine göz ýetirmek üçin girizdi.

Analitik trafik maglumatlarynyň başga bir çeşmesi, esasanam müşderi hyzmaty bölümi bar bolsa, müşderilere nädip gezmelidigi, bir görnüşi doldurmalydygy ýa-da haýsydyr bir görnüşi boýunça ädimme-ädim ýöremeli bolsa, içerki trafikdir. .

Web sahypasynyň maglumatlarynyň has takyk suratyny almagyň iň gowy usuly, analitikada süzülen görnüşi döretmekdir. Süzgüçler islendik ugrukdyryjy spamy ýa-da içerki traffigi aýyrmaga kömek etmeli we ýalňyş maglumatlardan mahrum maglumatlary görmäge mümkinçilik bermeli.

1-nji wezipe Täze görnüşi döretmek

Möhümligi: Täze görnüş, çig maglumatlary üýtgetmän traffigi süzmekde kömek eder.

Düşündiriş: Üýtgetmeler girizip boljak we Google Analytics hasabyňyzy açanyňyzdan soň görünýän ähli analitik maglumatlaryň nusgasy.

Täze görnüş döretmek üçin ädimler aşakdakylar:

  • GA hasabyňyza giriň we "Admin" saýlaň.
  • Sag sütündäki "Görmek" -e basyň we "Täze görnüş döretmek" saýlaň.
  • Täze görnüşiňize at beriň, soňra ýazdyryň we çykyň.
  • Indiki ädim, asyl ýa-da süzülmedik görnüşiň adyny üýtgetmek. Dürli garaýyşlary “Admin” syn sahypasynda görüp bilersiňiz. Görkeziş sazlamalary sahypasyny açjak asyl görnüşiňize basyň. Asyl görnüşiňiz üçin täze ady "Düzülmedik görnüş" ýa-da "Çig maglumatlar görnüşi" ýaly manyly bir zady giriziň.
  • Täze sazlamalary ýazdyryň.

2-nji wezipe Bot süzgüçini açyň

Üns beriň: ugrukdyryjy spam traffigini aýyrmaga mümkinçilik berýän görnüş.

Indiki amal, ýaňy döredilen süzülen görnüşi saýlamak üçin “Admin syn” sahypasyna geçmekdir. Sazlamalary görmek sahypasynyň aşagynda "Bot Filtering" bellik gutusyna aşak aýlaň, ony barlaň, soňra ýazdyryň we çykyň.

Bu usul, spamy süzmek üçin ajaýyp başlangyç nokady, ýöne käbirleri henizem geçer. Şeýle-de bolsa, zyýanly täsirini azaldýandygy üçin henizem belli bir maksat bilen hyzmat edýär.

3-nji wezipe Içerki traffigi aýyrmak üçin süzgüç döretmek

Möhümligi: Has takyk maglumat üçin kompaniýanyň içinden gelýän islendik traffigi aýyrmaly. Kompaniýanyň web sahypasyna yzygiderli girýän işgärler maglumatlaryňyzy ep-esli derejede öwrenip bilerler.

  • Häzirki IP adresiňiziň nämedigini bilmek üçin Google.com-dan "meniň IP näme" gözläň
  • Täze Süzülen görnüşde Süzgüçleri saýlaň
  • Filtr goşmak düwmesine basyň
  • Täze süzgüç döretmek üçin saýlaň. Süzgüç üçin islenýän ady giriziň, Filtr görnüşinde "Öňünden kesgitlenen" saýlaň. "IP adreslerinden traffigi" aýyrmagy saýlaň we "aňlatmany saýlaň" gutusyndan "deň" saýlaň. Soňra Google tarapyndan yzyna gaýtarylan IP adresi giriziň.
  • Saklaň we çykyň.

Google bilen üýtgeşmeler girizeniňizde indi ýazyp bilersiňiz. Analitika hasabatyndan islendik grafiki maglumatlary görüň we soňra "Täze düşündiriş döretmek" üçin grafigiň aşagyndaky oky basyň. Indi üýtgeşme barada jikme-jiklikleri we senäni goşmagy ýatdan çykarman, düşündiriş ýazyp bilersiňiz.

Netije

“Google Analytics” iň ýokary derejeli traffik maglumatlary barada aýdylanda 100% takyk däl. Täze görnüş döretmek bilen, islendik traffigi süzüp, maglumatlaryňyza edýän täsirini görmek üçin has gowy ýagdaýdadyňyz.